Статут

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«ЦЕНТР ВІЗУАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ»

(нова редакція)

м. Вінниця – 2018

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «ЦЕНТР ВІЗУАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ» (далі – Організація) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування Організації – Громадська організація «ЦЕНТР ВІЗУАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ».

1.3. Скорочене найменування – ГО «Центр візуальних проектів».

1.4. Повне найменування англійською мовою – «CENTER OF VISUAL PROJECTS».

1.5. Скорочене найменування англійською мовою – «Center of visual projects».

1.6. Громадська організація «ЦЕНТР ВІЗУАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.7. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.8. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має самостійний баланс та рахунки в банківських установах/в тому числі валютний рахунок, свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка Організації затверджується Радою Організації та реєструється у встановленому законодавством порядку.

1.9. Юридична адреса Організації: 21050 м. Вінниця вул. Соборна 72, к.311 а

1.10. Організаційно-правова форма: громадська організація.

1.11. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ

2.1. Головною метою Організації є здійснення діяльності щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, культурних, соціальних, інших інтересів творчої та креативної молоді шляхом участі в розробці і реалізації суспільно корисних культурно – дослідницьких міських, регіональних, загальноукраїнських та міждержавних творчих, науково – технічних, новаторських проектах.

2.2. Основними напрямками діяльності Організації є:

2.2.1. сприяння розвитку науки та освіти, проведення технічних конкурсів, виставок, презентацій, інсталяцій;

2.2.2. сприяння розробці і створенню творчого продукту, відео – проектів, медіа програм;

2.2.3. розробка та реалізація програм із залученням сучасних інформаційних технологій (3d візуалізація);

2.2.4. проведення навчальних та освітніх курсів, тренінгів по освоєнні новітніх технічних досягнень в галузі методів візуалізації;

2.2.5. координація роботи спеціалістів у сфері сучасних інформаційних технологій в рамках спеціальних проектів Організації;

2.2.6.сприяння підвищенню суспільної, культурологічної та наукової активності громадян.

2.3. Для реалізації напрямків діяльності Організація співпрацює:

2.3.1. з органами державної влади і їх структурними підрозділами;

2.3.2. з муніципальними та комунальними установами;

2.3.3. науковими і освітніми установами;

2.3.4. засобами масової інформації;

2.3.5. юридичними і фізичними особами;

2.3.6. неурядовими організаціями і благодійними фондами;

2.3.7. міжнародними організаціями.

3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація має право:

3.1.1. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

3.1.2. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

3.1.4. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3.1.5. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

3.1.6. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;

3.1.7. проводити спеціалізовані зустрічі та колективні обговорення;

3.1.8. на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

3.1.9. підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.1.10. засновувати засоби масової інформації;

3.1.11. укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.12. одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.13. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;

3.1.14. відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.1.15. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації;проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;

3.1.16. організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

3.1.17. здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

3.1.18. здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;

3.1.19. вступати у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;

3.1.20. обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

3.1.21. мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

3.1.23. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

3.1.24. створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми;

4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇX ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

4.1. Членство в Організації є добровільним.

4.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років та підтримують мету і завдання Організації і визнають її Статут.

4.3. Прийом до членів Організації здійснюється на підставі заяви. Заява вступника розглядається Радою Організації, яка приймає рішення у відповідності із Статутом Організації.

4.4. Права члена Організації:

4.4.1. обирати і бути обраними до керівних органів Організації, брати участь у всіх заходах, що проводяться Організацією;

4.4.2. брати участь у роботі постійних та тимчасових комісій, створених за рішенням уповноважених органів Організації;

4.4.3. звертатися до органів Організації з запитами та пропозиціями з питань, пов’язаних з діяльністю Організації, одержувати відповіді;

4.4.4. оскаржувати рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації, подавати заяви, заперечення і скарги на прийняті ними рішення до Ради Організації та вимагати розгляду скарг та заяв на Загальних зборах;

4.4.5. звертатися до органів Організації за допомогою у захисті своїх прав та законних інтересів;

4.5. Члени Організації зобов’язані:

4.5.1. дотримуватись положень Статуту Організації;

4.5.2. виконувати рішення керівних органів Організації;

4.5.3. своєчасно сплачувати вступні та членські внески в розмірах та строки, що встановлюються Радою Організації;

4.5.4. сприяти здійсненню завдань Організації;

4.5.5. брати участь у заходах, що проводяться Організацією.

4.6. Членство в Організації припиняється у випадках:

4.6.1. виходу із Організації за власним бажанням;

4.6.2. виключення із Організації, за рішенням Ради Організації, у зв’язку із порушенням вимог цього Статуту, або якщо діяльність члена суперечить меті та завданням Організації, або якщо член втратив зв’язок із Організацією без поважних причин чи за систематичну несплату членських внесків.

4.7. Член Організації не має права голосу при вирішенні Загальними Зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Організацією.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Органами управління Організацією є: Загальні Збори членів Організації, Рада Організації, Голова Організації.

5.1.1. Постійним діючим виконавчим органом є Секретаріат Організації.

5.2. Загальні Збори членів Організації (далі – Загальні Збори) є вищим органом Організації, який вправі приймати рішення з будь-яких питань її діяльності, в тому числі і з тих, що передані Загальними Зборами до компетенції Ради Організації.

5.3. У Загальних Зборах беруть участь її члени. Кожний член Організації має один голос. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше половини членів Організації.

5.4. Чергові Загальні Збори скликаються Радою Організації щорічно. Загальні Збори розглядають питання, винесені на їх розгляд Радою Організації, Головою Організації, а також членами Організації.

5.5. Позачергові Загальні Збори скликаються при наявності обставин, що зачіпають суттєві інтереси Організації Радою Організації чи Головою Організації, а також в інших випадках, передбачених даним Статутом та законодавством України.

5.6. Не менш як одна десята частина членів Організації мають право ініціювати перед Радою Організації скликання позачергових Загальних Зборів. Якщо вимога членів Організації про скликання загальних зборів не виконана, ці члени мають право самі скликати загальні збори.

5.7. До виключної компетенції Загальних Зборів належить вирішення наступних питань:

5.7.1. Визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження її планів та звітів про їх виконання.

5.7.2. Внесення і затвердження змін та доповнень до установчих документів Організації.

5.7.3. Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа та інших зразків реквізитів Організації.

5.7.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Організації.

5.7.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

5.7.6. Обрання Ради Організації та відкликання Ради Організації, або окремих членів Ради Організації.

5.7.7. Обрання та відкликання Голови Організації.

5.7.8. Визначення порядку та способів реалізації права власності та здійснення контролю за її реалізацією.

5.8. Рішення Загальних Зборів вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш як дві третини членів Загальних Зборів. З питань, передбаченими п. 5.7.2 (внесення змін до статуту), п.5.7.4 (прийняття рішення про припинення) рішення Загальних Зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четвертих членів Загальних Зборів Організації. Також трьома четвертими голосів членів Організації приймаються рішення щодо відчуження майна організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна організації.

5.9. Загальні Збори приймають “Рішення”. Рішення, прийняті Загальними Зборами з дотриманням вимог даного Статуту, внутрішніх документів та законодавства України, обов’язкові для всіх інших органів управління Організації та членів Організації. У випадку проведення засідань Загальних Зборів Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Радою Організації.

5.10. Головує на засіданнях Загальних Зборів особа з числа членів, обрана Загальними Зборами, Головою Зборів. Хід Загальних Зборів протоколюється. Протоколи засідань Загальних Зборів ведуться секретарем Загальних Зборів, підписуються Головою і секретарем Загальних Зборів.

5.11. Рада Організації є керівним органом Організації на період між Загальними Зборами, обирається терміном на 2 роки та виконує функції з управління його поточною, організаційною діяльністю.

5.12. Рада Організації підзвітна Загальним Зборам і організовує виконання їх рішень. Рада Організації діє від імені Організації в межах, передбачених даним Статутом, внутрішніми документами та чинним законодавством.

5.13.Головою Ради Організації є Голова Організації.

5.14. Структура Ради Організації, його склад та адміністративні функції кожного його члена затверджуються Загальними Зборами. Ради Організації є підзвітними Загальним Зборам і несуть відповідальність перед ними за діяльність Організації та належне виконання своїх посадових обов’язків.

5.15. До компетенції Ради Організації відноситься:

5.15.1. Організація виконання рішень Загальних Зборів.

5.15.2. Скликання Загальних Зборів та формування їх порядку денного, підготовка матеріалів з питань порядку денного, попередній розгляд всіх питань, що належать до компетенції Зборів та підготовка проектів рішень з цих питань до Зборів.

5.15.3. Підготовка та подання рекомендацій Загальним Зборам щодо визначення основних напрямків діяльності Організації, затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності Організації.

5.15.4. Затвердження поточних планів діяльності Організації та заходів, необхідних для їх виконання;

5.15.5.Здійснення окремих функцій щодо управління майном за рішенням Загальних зборів членів Організації.

5.15.6. Затвердження рішення про символіку Організації, зразків печаток, штампів, бланків Організації.

5.15.7. Прийняття від імені Організації заяв, звернень, тощо;

5.15.8. Затвердження Положення про Секретаріат Організації, на пропозицію Голови Секретаріату затвердження складу Секретаріату, контроль роботи Секретаріату.

5.15.9. Затвердження штатного розкладу Організації;

5.15.10. Вирішення інших питань, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів.

5.16. Головує на засіданнях Ради Організації Голова Організації.

5.17. Усі питання, що входять у компетенцію Ради Організації, вирішуються колегіально на засіданнях Ради Організації. Рада Організації проводить чергові і позачергові засідання. Чергові засідання скликаються Головою Організації, але не рідше, ніж раз на 3 місяці. Про час місце, та порядок денний Зборів члени Ради Організації повідомляються заздалегідь. Позачергові засідання скликаються на вимогу третини членів Ради Організації. У випадку проведення засідань Ради Організації з використанням електронних засобів комунікації, порядок реєстрації учасників засідань та процедура прийняття рішень на таких засіданнях визначається окремим регламентом, що затверджується Радою Організації. Рада Організації звітує перед членами Організації на Загальних Зборах організації.

5.18. Кожен член Ради Організації може виступати з ініціативою про прийняття рішень із будь-яких питань, що входять компетенції Ради Організації.

5.19. Рішення Ради Організації вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість із складу Ради Організації.

5.20. Голова Організації здійснює оперативне управління справами, майном та коштами Організації в межах, встановлених даним Статутом, Загальними Зборами та Радою Організації, і в межах своєї компетенції і повноважень забезпечує виконання їх рішень.

5.21. Голова Організації призначається та звільняється Загальними Зборами раз на два роки і є підзвітним Загальним Зборам та Раді Організації і вправі вносити на розгляд Загальних Зборів та Раді Організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності Організації.

5.22. Голова Організації:

5.22.1. Діє від імені Організації без довіреності та представляє Організацію у її стосунках з іншими особами.

5.22.2. Зберігає печатку Організації, видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи Організації;

5.22.3. Організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності Організації.

5.22.4. Здійснює прийняття, переведення на іншу роботу, відсторонення від неї та звільнення працівників Організації, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, затверджує посадові обов’язки працівників Організації.

5.22.5. Встановлює форми, системи та розміри оплати праці та преміювання працівників Організації, які не є її членами в межах кошторису витрат на утримання адміністративного персоналу.

5.22.6. Виступає розпорядником коштів та майна Організації, затверджує і розподіляє бюджет, укладає та підписує від імені Організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені Організації.

5.22.7. Організовує підготовку засідання Ради Організації.

5.22.8. Вирішує інші питання діяльності Організації відповідно до мети і основних завдань її діяльності, віднесені до його компетенції внутрішніми документами Організації та даним Статутом, приймає з цих питань будь-які інші рішення або виконує будь-які інші дії крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління Організації, Ради Організації та Загальних Зборів Членів Організації.

5.22.9. Звітує про свою роботу та роботу Ради Організації та голова перед Загальними Зборами Організації на чергових Загальних Зборах.

Звітування здійснюється на чергових Загальних Зборах. Позачергове звітування здійснюється на вимогу не менш як однієї третини членів Організації.

5.23. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації. Скарги на рішення, дії, Голови Організації можуть бути подані до Ради Організації або винесені на розгляд Загальних Зборів. У разі не згоди із рішенням Ради Організації щодо скарги, або інші рішення, дії, бездіяльність Ради Організації член (члени) можуть бути оскаржені до Загальних Зборів.

5.25. Секретаріат Організації:

а) забезпечує технічне виконання рішень Загальних Зборів Організації, Ради Організації;

б) здійснює організаційно – технічне забезпечення роботи Ради Організації та Голови Організації;

в) вносить питання на розгляд Загальних Зборів Організації, Ради Організації;

г) бере на облік відокремлені підрозділи Організації, проводить первинний облік членів Організації;

д) доводить до відома відокремлених підрозділів рішення керівних органів Організації.

5.25. Всі питання діяльності Секретаріату , що не визначені цим Статутом, регулюються положенням про Секретаріат, яке затверджується Радою організації.

5.26. Голова Секретаріату Організації:

а) організовує та керує роботою Секретаріату, його структурних підрозділів, веде засідання Секретаріату;

б) координує роботу членів Секретаріату (референтів), контролює виконання ними своїх обов’язків;

в) звітує про роботу Секретаріату на Загальних Зборах Організації та Раді Організації.

5.27. Контроль за статутною діяльністю Організації здійснює Ревізійна комісія у складі трьох осіб, яка обирається Загальними Зборами строком на 2 роки і підзвітна лише їй.

6. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

6.1. Організація у відповідності з своїми статутними завданнями, має право на здійснення міжнародних зв’язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Статутом, чинним законодавством України

6.2. Міжнародна діяльність організації здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

6.3. При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

6.3. Організація:

– організовує обмін делегаціями, організовує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

– проводить спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікує їх результати;

– реалізовує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

7. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Організація може утворювати в установленому законодавством порядку відокремлені структурні підрозділи.

7.2. Рішення про утворення чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається Загальними Зборами.

7.3. Відокремлений підрозділ, що розташований поза місцезнаходженням Організації і може мати статус юридичної особи, та здійснює всі або частину функцій Організації. Відокремлені підрозділи громадського об’єднання зі статусом юридичної особи можуть мати своє положення. Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів. Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання не може суперечити законам та статуту громадського об’єднання

7.4. Представництво Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює представництво і захист інтересів Організації.

7.5.Керівники відокремлених підрозділів Організації призначаються і діють на підставі довіреності.

8. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ.

8.1. Організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.

8.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Організації або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.

8.3. Майно Організації складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації, пасивних доходів, дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів, благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги, в тому числі відповідно до міжнародних договорів України; доходів від основної діяльності Організації відповідно до Статуту та законодавства.

8.4. Фінансово – бухгалтерські документи в обов’язковому порядку мають містити мокру печатку Організації.

8.5. Доходи (прибутки) або майно Організації чи їх частина не підлягають розподілу між її замовниками (учасниками), членами Організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) членами органів управління та іншими пов’язаними з ними особами.

8.6. Доходи (прибутки) та майно Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань)) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

8.7. Організація має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Організації в грошовій або іншій формі.

8.8. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

8.9. Організація зобов’язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

8.10. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

8.11. У разі припинення Організації у разі її ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, або зараховані до доходу бюджету.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

9.1. Порядок внесення змін і доповнень до статуту визначається статутом та чинним законодавством України.

9.2. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Організації. Про зміни, що вносяться в статутні документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

10.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до громадського об’єднання такого самого статусу або за рішенням суду про заборону Організації.

10.2. Припинення діяльності громадського об’єднання зі статусом юридичної особи має наслідком припинення юридичної особи.

10.3. Організація має право у будь-який час прийняти рішення про припинення своєї діяльності (саморозпуск).

10.4.Рішення про саморозпуск Організації приймається Загальними Зборами, якщо за це проголосували 3/4 членів Організації. Загальні збори створюють ліквідаційну комісію або доручають Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення громадської організації як юридичної особи, а також приймають рішення щодо використання коштів та майна громадського об’єднання після його припинення відповідно до статуту.

10.5. У разі припинення Організації її майно та кошти не можуть перерозподілятись між членами Організації, і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету, якщо інше не передбачено законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

10.6. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Організації. Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу на підставі рішення Організації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

10.7. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Організації шляхом саморозпуску або реорганізації або заборони (примусового розпуску) Організації визначається відповідно до чинного законодавства.

Голова ГО «Центр Візуальних Проектів» ________________ Вєтошкін Д.В.